భారత్ సింగపూర్ అవుతుందా ?|Is Cashless Transacton Possible In India ?|Special News